eKontrolle
Jesteś przedsiębiorcą?
Jesteś w trakcie kontroli urzędowej albo chcesz się do niej przygotować?
Potrzebujesz podręcznego, fachowo przygotowanego przewodnika po 
Twoich prawach i obowiązkach w trakcie kontroli?
Chcesz taki przewodnik udostępnić swoim pracownikom?

eKontrolle to rozwiązanie dla Ciebie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.


Z aplikacji eKontrolle możesz korzystać na telefonie, tablecie oraz komputerze.

Macbook__ipad__iphone

NIEKTÓRE Z ORGANÓW, KTÓRE MOGĄ PRZEPROWADZIĆ KONTROLĘ W TWOJEJ FIRMIE

INSPEKCJA HANDLOWA

Ma prawo kontrolować m. in. jakość produktów i usług, w tym paliw i paliw stałych. Bada prawidłowość oznakowania cenowego produktów i to, czy produkty nie są przeterminowane. Może wstrzymać obrót niektórymi wyrobami. W 2019 r. przeprowadziła w całym kraju niemal 19 tys. kontroli. Jej inspektorzy mają prawo nakładać mandaty karne za niektóre wykroczenia oraz kary pieniężne w niektórych przypadkach sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

ih

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

Kontroluje przestrzeganie przez firmy przepisów o ochronie środowiska oraz przestrzeganie warunków indywidualnych decyzji i zezwoleń określających zasady eksploatacji urządzeń i instalacji. Sprawdza też m. in. przestrzeganie przepisów o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz gospodarowanie niektórymi odpadami. Jej inspektorzy mają prawo nakładać mandaty karne za niektóre wykroczenia, kierować wnioski o ukaranie do sądów oraz nakładać kary pieniężne w niektórych przypadkach sięgające kilkuset tysięcy złotych.

ios

KONTROLA PODATKOWA

Organy podatkowe mogą sprawdzić, czy podatnicy, płatnicy i inkasenci podatków prawidłowo realizują nałożone na nich przepisami prawa podatkowego obowiązki. Rocznie przeprowadza się kilkadziesiąt tysięcy takich kontroli. Pracownicy tych organów mają prawo m. in. wystawiać mandaty karne za stwierdzone wykroczenia skarbowe i kierować wnioski do sądów o ukaranie.

kp

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów (w tym żywności) pochodzenia zwierzęcego, których celem jest zapewnienie ochrony zdrowia publicznego. Jej inspektorzy są uprawnieni do nakładania mandatów karnych za niektóre wykroczenia, mogą kierować wnioski o ukaranie do sądów oraz administracyjne kary pieniężne.

kp

NADZÓR BUDOWLANY

Nadzór budowlany może prowadzić kontrolę przestrzegania przepisów prawa budowlanego w zakresie m.in. sposobów zagospodarowania nieruchomości, bezpieczeństwa ludzi i mienia w obiektach budowlanych, przyjętych rozwiązań architektoniczno-budowlanych oraz zastosowanych materiałów, a także wykonywania funkcji technicznych w budownictwie. Inspektorzy mogą nakładać kary administracyjne oraz mandaty karne w wysokości do 5 tys. zł, jak i kierować wnioski o ukaranie do sądów.

kp

PAŃSTWOWA INSPEKCJA FARMACEUTYCZNA 

Organ ten kontroluje m. in. warunku wytwarzania i importu produktów leczniczych oraz substancji czynnej, może też sprawdzać jakość produktów leczniczych, bada również warunki obrotu tymi produktami i substancjami, a także wyrobami medycznymi. Inspektorzy mają prawo wstrzymać lub wycofać z obrotu produkty lecznicze, np. w razie podejrzenia, że nie odpowiadają one wymaganiom jakościowym. Organy inspekcji są uprawnione do nakładania kar pieniężnych na kwoty sięgające kilkuset tysięcy złotych.

kp

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA 

Inspekcja ta jest szczególnie obciążona zadaniami w związku z trwającą epidemią. Poza zadaniami związanymi z zapobieganiem i zwalczaniem chorób ludzi kontroluje ona m. in. przestrzeganie higieny środowiska (jakość wody, powietrza, gleby i wód), utrzymanie należytego stanu higienicznego nieruchomości, firm, urzędów, dróg i środków transportu. Bada także warunki produkcji i logistyki żywności oraz sprawdza placówki tzw. żywienia zbiorowego. Przed wybuchem epidemii koronawirusa prowadziła kilkadziesiąt postępowań kontrolnych rocznie. Jej organy mają bardzo szerokie uprawnienia. Mogą w niektórych przypadkach nawet nakazać zamknięcie danego obiektu, czy wycofanie określonego wyrobu z obrotu. Niektóre decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Inspektorzy mogą nakładać administracyjne kary pieniężne, mandaty karne i kierować wnioski o ukaranie do sądów.

kp

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych m. in. monitoruje i egzekwuje przestrzeganie przepisów regulujących ochronę danych osobowych. Liczba przeprowadzanych przez ten organ kontroli systematycznie rośnie – w 2019 r. było już ich niemal 100. Stwierdzając naruszenie przepisów, organ ten może nałożyć bardzo wysokie kary pieniężne – sięgające nawet 20 mln euro, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości nawet do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

kp

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Jest m. in. organem uprawnionym do kontroli wyrobów emitujących lub podatnych na emisję pola elektromagnetycznego, w tym urządzeń radiowych, wprowadzanych do obrotu w Polsce. W 2020 r. organ ten skontrolował ponad 600 wyrobów (np. oświetleniowych, RTV, multimedialnych i zasilających). Prezes UKE monitoruje także ochronę praw użytkowników końcowych i relacje między przedsiębiorcami na rynku telekomunikacyjnym. Może nakładać na przedsiębiorców kary pieniężne sięgające nawet 3% przychodu ukaranego podmiotu w poprzednim roku. Najwyższa nałożona w 2020 r. taka kara wyniosła półtora miliona złotych. Pracownicy UKE mogą też nakładać mandaty karne i kierować wnioski o ukaranie do sądów.


kp
zus

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Kontrola prowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) sprawdza przede wszystkim jak przedsiębiorcy wywiązują się z obowiązku zgłaszania ubezpieczonych, czy prawidłowo i rzetelnie odprowadzają składki i wypłacają świadczenia. Rocznie ZUS przeprowadza kilkadziesiąt tysięcy kontroli. Inspektorzy ZUS mają m. in. prawo nałożyć mandat karny w wysokości do 5 tys. zł i kierować wnioski o ukaranie do sądów.

ijh

INSPEKCJA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych sprawdza m. in. jakość handlową tych artykułów w produkcji i obrocie, w tym artykułów przywożonych spoza Unii Europejskiej. Kontroluje też artykuły rolno – spożywcze oznakowane chronionymi nazwami pochodzenia albo chronionymi oznaczeniami geograficznymi oraz wyroby winiarskie i napoje spirytusowe oznakowane tymi chronionymi nazwami albo oznaczeniami. Może zakazać wprowadzenia określonego wyrobu do obrotu albo go z niego wycofać. Jej uprawnienia istotnie zmieniono w 2020 r., kiedy to przejęła część zadań Inspekcji Handlowej. Inspektorzy mogą nakładać mandaty karne, kierować wnioski o ukaranie do sądów oraz nakładać administracyjne kary pieniężne.

itd

INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO

Do zadań Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) należy kontrola przestrzegania przepisów regulujących przewóz, ruch oraz transport drogowy, jak również ochrona stanu infrastruktury drogowej. Inspektorzy ITD mogą nakładać mandaty karne i kierować wnioski o ukaranie do sądów, a także nakładać kary pieniężne. Suma kar pieniężnych za naruszenia stwierdzone podczas kontroli w podmiocie wykonującym przewóz drogowy w niektórych przypadkach może sięgać nawet 100 tys. zł.

itd

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to wyspecjalizowana administracja rządowa wykonująca zadania m. in. z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych. W jej skład wchodzi Służba Celno – Skarbowa będąca umundurowaną formacją. Do zadań KAS wchodzi m. in. prowadzenie kontroli celno – skarbowej. Prowadzić ją mogą zarówno pracownicy KAS, jak i funkcjonariusze Służby Celno – Skarbowej

itd

OCHRONA ROŚLIN I NASIENNICTWA

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa ma za zadanie sprawować nadzór nad zdrowiem roślin oraz nad wytwarzaniem, oceną, stosowaniem i obrotem materiałem siewnym, jak również zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin. Inspektorzy mogą nakładać mandaty karne, kierować wnioski o ukaranie do sądów oraz nakładać administracyjne kary pieniężne.

itd

PAŃSTWOWA ISPEKCJA PRACY

Kontrola przeprowadzana przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) ma na celu sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa pracy i przepisów BHP. Kontrolowane jest także, czy pracownicy są legalnie zatrudnieni. Nie trudno zauważyć, że kontrola PIP może dotyczyć przeważającej grupy przedsiębiorców, co potwierdzają statystyki – rocznie prowadzonych jest kilkadziesiąt tysięcy kontroli. Inspektorzy mają prawo nakładać mandaty karne, kierować wnioski o ukaranie do sądów, a w niektórych przypadkach nawet nakazać wstrzymanie określonych prac czy eksploatacji urządzeń lub maszyn.

itd

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

Państwowa Straż Pożarna zajmuje się kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, w tym m.in. oceną zgodności rozwiązań technicznych w obiektach oraz spełniania wymogów bezpieczeństwa w zakładach.

Państwowa Straż Pożarna w trakcie roku prowadzi kilkaset postępowań kontrolnych. Strażacy mają prawo m. in. nakazać wstrzymanie określonych prac, eksploatacji maszyn, czy używania budynków, mogą też nakładać mandaty karne i występować z wnioskami o ukaranie do sądów.

itd

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Urząd ten ma za zadanie m. in. kontrolować przestrzegania przepisów o dozorze technicznym oraz przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki, dotyczących urządzeń technicznych. Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określają przepisy prawa (są to np. urządzenia tzw. transportu bliskiego używane w przedsiębiorstwach).

itd

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) jest organem, który ma czuwać nad prawidłowym funkcjonowaniem rynku w Polsce, chronić prawa konsumentów i przeciwdziałać praktykom monopolistycznym. Część zadań kontrolnych leżących w gestii UOKiK (np. związanych z bezpieczeństwem produktów) jest realizowana przez Inspekcję Handlową. Prezes UOKiK ma prawo nałożyć na przedsiębiorcę bardzo wysokie kary pieniężne, sięgające nawet 10% jego obrotu z poprzedniego roku. Wysokie kary mogą też być nakładane bezpośrednio na członków zarządów przedsiębiorców i inne osoby pełniące funkcje kierownicze.

O nas

Merski Radcy Prawni i Adwokaci Sp.k., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000366361, REGON 301555831

Kontakt

Merski Radcy Prawni i Adwokaci Sp.k.,
Grobla 21
61-858 Poznań

tel./fax +48 61 855 39 50
tel./fax +48 61 853 32 44
e-mail: kontakt@ekontrolle.pl

Odwiedź na także na:

Merski.pl

Merski.info