Lista kontroli

Wybierz interesującą Cie kontrolę, zarejestruj się i wykup dostęp

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) jest wyspecjalizowaną jednostką rządową, powołaną do działania od 1 marca 2017 roku i uprawnioną do prowadzenia kontroli celno-skarbowej (zastępującej funkcjonujące do tej pory kontrole podatkowe, skarbowe oraz celne). KAS może prowadzić kontrolę z zakresu realizacji obowiązków podatkowych, należności celnych oraz pozostałych należności budżetowych. Za stwierdzone nieprawidłowości i naruszenia, funkcjonariusze KAS mogą nałożyć na kontrolowanego mandat karny w wysokości do dwukrotności minimalnego wynagrodzenia.

kas_koszyk

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych, jako organ nadzorczy, zajmuje się kontrolą przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. W 2017 roku przeprowadzono 145 kontroli i wydano 69 decyzji.
W ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych na kontrolowanego może być nałożona kara pieniężna w wysokości do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

7
2

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest organem, który ma czuwać nad prawidłowym funkcjonowaniem rynku w Polsce. W szczególności zaś ma zapobiegać nadmiernej koncentracji, która może mieć negatywny wpływ na konkurencję. Swoje funkcje Urząd realizuje między innymi poprzez prowadzenie kontroli. Badania pokazują, że w ostatnich latach są one coraz częstsze. W roku 2016 UOKiK wydał ponad 840 decyzji oraz nałożył na przedsiębiorców kary pieniężne w łącznej kwocie przekraczającej 106 milionów złotych.

8

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

Kontrole prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy mają na celu sprawdzenie, czy w kontrolowanej firmie przestrzegane są przepisy prawa pracy, w tym także przepisy bhp. Kontrola ta ma również na celu sprawdzenie czy pracownicy kontrolowanego są legalnie zatrudnieni. Nie trudno zauważyć, że te kontrole mogą dotyczyć przeważającej grupy przedsiębiorców. Tę okoliczność potwierdzają statystyki – ze sprawozdania z działalności PIP za rok 2017 wynika, że organ ten w ubiegłym roku przeprowadził aż 80,8 tysięcy kontroli u różnych podmiotów.

INSPEKCJA HANDLOWA

Inspekcja Handlowa może prowadzić kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów dotyczących sprzedaży produktów oraz świadczenia usług. Za stwierdzone naruszenia i niezgodności Inspekcja Handlowa może ukarać firmę mandatem karnym w wysokości do 500 zł. W roku 2014 Inspekcja Handlowa nałożyła na przedsiębiorców 6.209 mandatów na łączną kwotę 1.037.110 zł oraz skierowała do sądu 285 wniosków o ukaranie.10

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

Państwowa Straż Pożarna zajmuje się kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w tym m.in. oceną zgodności rozwiązań technicznych na obiektach oraz spełniania wymogów bezpieczeństwa w zakładzie.
Państwowa Straż Pożarna w trakcie roku prowadzi kilkaset postępowań kontrolnych.
Za stwierdzone naruszenia i niezgodności kontrolujący ukarać może mandatem do nawet do 500 zł.

11
9

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Kontroli prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podlega wykonywanie zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek. W szczególności, kontrolujący sprawdzają jak przedsiębiorcy wywiązują się z obowiązku zgłaszania ubezpieczonych, oraz czy prawidłowo i rzetelnie odprowadzają składki. Zgodnie z danymi ze sprawozdania z działalności ZUS za rok 2017, w tamtym roku przeprowadzono aż 60 804 kontroli u płatników składek, natomiast nieprawidłowości pojawiły się u 39 476 kontrolowanych. Kwota wykazanych nieprawidłowości przekracza 362 821 850,27 zł.

12

INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO

Inspektorzy transportu drogowego są uprawnieni do przeprowadzania kontroli w transporcie drogowym, w tym kontroli ruchu drogowego. Do zadań Inspekcji należy kontrola przestrzegania przepisów regulujących przewóz, ruch oraz transport drogowy, jak również ochrona stanu infrastruktury drogowej.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami podczas jednej kontroli drogowej suma kar pieniężnych może wynieść nawet do 10 000 zł, a przypadku kontroli w firmie wykonującej przewóz drogowy nawet do 40 000 zł.

W 2017 r. inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili ponad 166 tysięcy kontroli drogowych pojazdów w zakresie transportu drogowego wydając ponad 12 563 decyzji administracyjnych o nałożeniu kar pieniężnych za naruszenie przepisów w związku z wykonywaniem transportu drogowego oraz 33 636 tysięcy mandatów karnych w oparciu o przepisy ustawy o transporcie drogowym.

NADZÓR BUDOWLANY

Nadzór budowlany może prowadzić kontrolę przestrzegania przepisów prawa budowlanego w zakresie m.in. sposobów zagospodarowania nieruchomości, bezpieczeństwa ludzi i mienia w obiektach budowlanych, przyjętych rozwiązań architektoniczno-budowlanych oraz zastosowanych materiałów, a także wykonywania funkcji technicznych w budownictwie. Za stwierdzone naruszenia i niezgodności Nadzór budowlany może ukarać firmę mandatem karnym w wysokości do 5.000 zł.
13

PAŃSTWOWA INSPEKCJA FARMACEUTYCZNA

Kontrola Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej dotyczy obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi. Kontroli podlega między innymi jakość leków, ich oznakowanie i sposoby reklamy. Co ważne, kontrolujący ma prawo wstępu do pomieszczeń, w których wytwarza się produkty lecznicze o każdej porze i może wydać decyzje, które powodować będą wycofanie ich z obrotu.

15
14

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

Inspekcja Ochrony Środowiska kontroluje zarówno przestrzeganie przez firmy przepisów o ochronie środowiska jak i przestrzeganie indywidualnych decyzji, zezwoleń i warunków eksploatacji urządzeń i instalacji.

W latach 2009-2014 organy Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadziły blisko 200.000 postępowań kontrolnych, a w samym 2014 r. blisko 7.000 postępowań terenowych stwierdzało naruszenia wymagań ochrony środowiska.

Za stwierdzone naruszenia i niezgodności kontrolujący może ukarać mandatem do 500 zł.

16

INSPEKCJA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych może prowadzić kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów dotyczących warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych.

Za stwierdzone naruszenia i niezgodności Inspekcja może ukarać firmę mandatem karnym w wysokości do 5.000 zł.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

Sanepid prowadzi kontrole w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne m.in. utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy a także nadzór nad jakością zdrowotną żywności.

W 2017 r. przeprowadzono ponad 58 746 postępowań kontrolnych. Wydano 9 256 decyzji administracyjnych, w tym 207 decyzji przerwania działalności całego lub części zakładu. Winnych zaniedbań sanitarnych ukarano 6 601 mandatami, na łączną kwotę 1 529 440 PLN.

placeholder image

OCHRONA ROŚLIN I NASIENNICTWA

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa ma za zadanie sprawować nadzór nad zdrowiem roślin oraz nad wytwarzaniem, oceną, stosowaniem i obrotem materiałem siewnym, jak również zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin.

20
18

KONTROLA PROWADZONA PRZEZ INSPEKCJĘ WETERYNARYJNĄ

Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, czego celem ma być zapewnienie ochrony zdrowia publicznego. Aby realizować swoje zadania, odpowiednie organy mogą przeprowadzać kontrole działalności przedsiębiorców. Co ważne, osoby kontrolujące mogą prowadzić swoje czynności w każdym czasie, nie tylko w czasie pracy kontrolowanych podmiotów. W uzasadnionych przypadkach są uprawnieni do uzyskania pomocy Policji.

3

KONTROLA PODATKOWA

Kontrola podatkowa może prowadzić kontrolę m.in. wykonywania zobowiązań podatkowych przez płatników, podatników oraz inkasentów, a także płatników podatku akcyzowego. Za stwierdzona naruszenia i niezgodności kontrola podatkowa może ukarać firmę mandatem karnym w wysokości do 3.700 zł.

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym – zasadniczym celem kontroli jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Sprawowany dozór dotyczy poprawności projektowania i wytwarzania urządzeń technicznych z ustalonymi normami ryzyka, ich eksploatację, naprawę oraz modernizację. Rodzaj urządzeń podlegających dozorowi został enumeratywnie wymieniony w obowiązujących przepisach.

122