Polityka prywatności serwisu eKontrolle

O NAS

Właścicielem serwisu eKontrolle jest MERSKI Radcy Prawni i Adwokaci spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-858) przy ul. Grobla 21, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000366361, REGON 301555831, NIP 778-147-50-02 (dalej jako „Kancelaria”).

Kontakt z nami możliwy jest poprzez e-mail: privacy@merski.pl bądź telefonicznie: 61-853 32 43.

Kancelaria jest również administratorem danych osobowych użytkowników serwisu eKontrolle w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej również jako „RODO”, czyli tym podmiotem, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

W tym dokumencie znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy w związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu eKontrolle, w jakich celach, na jakiej podstawie prawnej, komu możemy je udostępnić i jakie w związku z tym przysługują Państwu prawa.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KANCELARII I KONTAKT Z NIM

Kancelaria wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest poprzez e-mail: privacy@merski.pl bądź telefonicznie 618533243.

JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE ZBIERAMY W ZWIĄZKU Z PRZEGLĄDANIEM ZAWARTOŚCI SERWISU eKontrolle? INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Samo przeglądanie zawartości naszego serwisu, w tym strony internetowej ekontrolle.pl nie wiąże się z pozyskiwaniem przez nas żadnych danych pozwalających bezpośrednio ustalić Państwa tożsamość. Nasza strona internetowa wykorzystuje jednak cookies – niewielkie pliki tekstowe, które są umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą one nam dostarczyć informacji m. in. o tym, z jakiego adresu IP łączą się Państwo, jakiego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej Państwo używają.

Stosujemy wyłącznie cookies sesyjne (tymczasowe) – umożliwiające poprawne przekazywanie treści naszej strony internetowej na Państwa urządzenie końcowe; zawierają one wyłącznie informacje pozwalające na identyfikację danej sesji.

Zgodą na wykorzystywanie cookies można zarządzać za pośrednictwem ustawień Pani/ Pana przeglądarki internetowej – informujemy jednak, że wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności strony ekontrolle.pl oraz serwisu internetowego eKontrolle.

PODANIE JAKIEGO RODZAJU DANYCH OSOBOWYCH JEST KONIECZNE W CELU UTWORZENIA KONTA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE eKontrolle?

Dla utworzenia Konta Użytkownika w serwisie eKontrolle konieczne jest podanie następujących danych osobowych:

a) imię i nazwisko Użytkownika,

b) firma pod jaką działa Użytkownik, ujawniona w odpowiednim rejestrze (w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną – w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku Użytkownika wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – w tym rejestrze),

c)numer NIP Użytkownika,

d) adres siedziby Użytkownika lub stałego miejsca wykonywania działalności Użytkownika,

e) adres poczty elektronicznej Użytkownika – adres ten będzie używany do wysyłania powiadomień systemowych oraz – w przypadku wykupienia Dostępu do Treści – do wysłania faktury.

Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konieczne dla założenia Konta Użytkownika oraz korzystania z wszystkich funkcjonalności serwisu eKontrolle.

Podstawę prawną zbierania przez nas i przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

W przypadku tych danych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być zamieszczone na fakturze dokumentującej sprzedaż, podstawę przetwarzania tych danych stanowi również art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

CZY POZA CELAMI ZWIĄZANYMI Z WYKONANIEM ZAWARTEJ W UŻYTKOWNIKIEM UMOWY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE W JAKICHŚ INNYCH JESZCZE CELACH?

Zebrane przez nas dane osobowe mogą być także wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu eKontrolle (np. zawiadomienie o planowanej zmianie Regulaminu Świadczenia Usługi Drogą Elektroniczną przesyłane na podany przy rejestracji adres e-mail).

W przypadku zgłoszenia prośby o kontakt za pomocą formularza kontaktowego, dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i numeru telefonu będą przez nas przetwarzane w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i rozpoznania jego pytania.

W przypadku wykupienia Dostępu do Treści dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane dodatkowo w następujących celach: a) rozpoznania ewentualnego zapytania, skargi, bądź zgłoszenia reklamacyjnego, b) ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń wynikających z umowy zawartej z Użytkownikiem, c) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – w zakresie przechowywania dokumentacji podatkowo – rachunkowej.

Podstawą prawną takiego działania stanowić będą: w odniesieniu do pkt a) i b) powyżej: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych; w odniesieniu do pkt c) powyżej – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

JAK DŁUGO PRZETWARZANE BĘDĄ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

W przypadku założenia Konta Użytkownika ma on możliwość w każdym czasie rozwiązać umowę z nami na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usługi Drogą Elektroniczną, dostępnym tutaj W takim przypadku usunięte zostaną także wszystkie dane osobowe tego Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika zostaną także usunięte w przypadku braku jego aktywności (logowania się do serwisu) przez okres co najmniej 182 dni, o ile nie zareaguje na wcześniejszą naszą wiadomość przypominającą o braku jego aktywności.

Jeżeli jednak Użytkownik wykupił Dostęp do Treści, jego dane osobowe będą przechowywane przez nas także po usunięciu Konta Użytkownika, ponieważ obowiązujące przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowo – księgowej, dane te mogą także być nam niezbędne do ustalenia, obrony, bądź dochodzenia roszczeń wynikających z umowy zawartej z Użytkownikiem. Dane te będą zatem przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – w zależności od tego, który z tych okresów jest w danym przypadku dłuższy.

KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Dane osobowe Użytkowników mogą przez nas być udostępniane niektórym z naszych kontrahentów. Będzie to miało jednak miejsce jedynie wtedy, gdy udostępnienie danych jest niezbędne do wykonania przez nich określonej usługi na naszą rzecz. Odbiorcami danych osobowych mogą być zatem m. in.:

a) firmy świadczące nam usługi bądź rozwiązania informatyczne,

b) firmy archiwizujące lub niszczące dokumenty na nasze zlecenie,

c) firmy świadczące nam usługi rachunkowo – księgowe lub audytorskie,

d) banki, operatorzy usług płatniczych, brokerzy ubezpieczeniowi.

Zawierane z tymi podmiotami umowy, na podstawie których świadczą oni nam usługi określają ich obowiązki związane z zabezpieczeniem oraz zachowaniem poufności udostępnianych im danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przez nas udostępnione także uprawnionym do tego organom publicznym, w przypadkach kiedy przewidują to obowiązujące przepisy prawa.

JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ OSOBOM, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Zgodnie z RODO, każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo:

a)uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy dotyczące jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce – uzyskać dostęp do tych danych,

b)żądać sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe (Użytkownik może również samodzielnie poprawić, bądź zaktualizować swoje dane osobowe w Koncie Użytkownika),

c)żądać usunięcia dotyczących jej danych osobowych – w przypadkach przewidzianych prawem (np. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane),

d)żądać ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych – w przypadkach przewidzianych prawem (np. na okres pozwalający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych – jeżeli ta prawidłowość jest kwestionowana),

e)otrzymać dane osobowe, które dostarczyła administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie uzyskanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu ich przesłania innemu administratorowi (tzw. prawo do przenoszenia danych),

f)wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (czyli przetwarzanych w oparciu o przesłankę usprawiedliwionego interesu administratora).

W celu realizacji wskazanych wyżej praw prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU:

Jeżeli osoba, której dane osobowe przetwarzamy uważa, że naruszamy obowiązujące przepisy prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Informujemy, że nie będą Państwo podlegać decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY LUB DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Państwa dane osobowe nie będą przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

ZMIANY TREŚCI NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator informuje o możliwości dokonywania zmian treści niniejszej Polityki Prywatności stosownie do potrzeb. Aktualna treść Polityki Prywatności jest udostępniona w serwisie.

O nas

Merski Radcy Prawni i Adwokaci Sp.k., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000366361, REGON 301555831

Kontakt

Merski Radcy Prawni i Adwokaci Sp.k.,
Grobla 21
61-858 Poznań

tel./fax +48 61 855 39 50
tel./fax +48 61 853 32 44
e-mail: kontakt@ekontrolle.pl

Odwiedź na także na:

Merski.pl

Merski.info