REGULAMIN SERWISU eKontrolle


§ 1
O NAS


Właścicielem serwisu eKontrolle jest MERSKI Radcy Prawni i Adwokaci spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-858) przy ul. Grobla 21, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000366361, REGON 301555831, NIP 778-147-50-02 (dalej jako „Usługodawca”).

Kontakt z nami jest możliwy telefonicznie 61-853 32 43 oraz e-mailowo: kontakt@ekontrolle.pl

§ 2
USŁUGI, JAKIE OFERUJEMY:


Serwis eKontrolle umożliwia wykupienie czasowego dostępu do przygotowanych przez prawników treści stanowiących przystępny, napisany językiem zrozumiałym dla osób nieposiadających przygotowania prawniczego, przewodnik po prawach i obowiązkach kontrolowanych podmiotów oraz organów przeprowadzających urzędowe kontrole działalności gospodarczej w Polsce, jak też przedstawiających procedurę tych kontroli. Użytkownicy mają także możliwość skontaktowania się telefonicznie z Usługodawcą w celu ustalenia warunków uzyskania porady prawnej dotyczącej kwestii opisanych w poprzednim zdaniu.

§ 3
DEFINICJE


Cennik – informacja Usługodawcy skierowana do Usługobiorcy zawierająca oferty zróżnicowane pod względem ceny, okresu abonamentowego i zakresu udostępnianych Treści.

Dostęp do Treści – odpłatna możliwość korzystania z Treści przez wybrany przez Usługobiorcę okres, zgodnie z Cennikiem. Ilekroć w Cenniku mowa jest o „miesiącu” oznacza to okres 30 dni.

Quasi – konsument – przedsiębiorca będący osobą fizyczną, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, dla której umowa ta nie posiada charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej;

Regulamin – niniejszy regulamin, będący regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);

Serwis Internetowy lub Serwis – Serwis eKontrolle;

Treści – udostępnione odpłatnie w Serwisie Internetowym informacje dotyczące kontroli urzędowych działalności gospodarczej w Polsce;

Usługodawca - MERSKI Radcy Prawni i Adwokaci spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-858) przy ul. Grobla 21, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000366361, REGON 301555831, NIP 778-147-50-02;

Usługobiorca – osoba korzystająca z Serwisu Internetowego będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.), niebędąca Quasi – konsumentem.


§ 4
O SERWISIE eKontrolle


1. Serwis Internetowy i świadczone za jego pomocą usługi skierowane są wyłącznie do Usługobiorców będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy z 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.), to jest: osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujących działalność gospodarczą, którzy są zainteresowani dostępem do informacji dotyczących kontroli działalności polskich przedsiębiorców prowadzonych przez uprawnione do tego organy.

2. Serwis Internetowy nie jest adresowany do konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz do Quasi – konsumentów.


§ 5
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO


1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.

2. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania podczas tworzenia konta użytkownika danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zabronione jest podawanie danych osobowych osób trzecich bez ich zgody, jak również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

3. Usługobiorca zobowiązany jest do niekopiowania, zmiany oraz rozpowszechniania w jakikolwiek sposób Treści udostępnionych w Serwisie Internetowym.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 20.0 i wyższej (stabilnej) lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 25.0. i wyższej (stabilnej); (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (5) minimalna szerokość ekranu 320 px.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu lub szkody powstałe wskutek działania Serwisu Internetowego lub korzystania z jego Treści w przypadku gdy Usługobiorca naruszył obowiązki, o których mowa w ust. 1 – 3 powyżej lub nie spełnił wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Serwisem, o których mowa w ust. 4 powyżej.§ 6
USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE, AKTYWACJA KONTA UŻYTKOWNIKA


1. Serwis Internetowy umożliwia:

a. założenie i utrzymywanie konta użytkownika – nieodpłatnie; usługa dostępna na stronie eKontrolle.pl oraz w bezpłatnej aplikacji eKontrolle na urządzeniu mobilnym z systemem Android, dostępnej w Google Play

b. zarządzanie kontem użytkownika – ustawienie hasła i jego zmianę, aktualizację danych osobowych Usługobiorcy, usunięcie Konta Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie – nieodpłatnie; usługa dostępna na stronie eKontrolle.pl,

c. przeglądanie oferty wykupienia Dostępu do Treści – nieodpłatnie, dostępne tylko dla zalogowanych Usługobiorców; usługa dostępna na stronie eKontrolle.pl oraz w bezpłatnej aplikacji eKontrolle na urządzeniu mobilnym z systemem Android, dostępnej w Google Play,

d. wykupienie Dostępu do Treści – odpłatnie, zgodnie z Cennikiem; usługa dostępna na stronie eKontrolle.pl oraz w bezpłatnej aplikacji eKontrolle na urządzeniu mobilnym z systemem Android, dostępnej w Google Play,

e. korzystanie z Treści przez wykupiony przez Usługobiorcę okres; usługa dostępna na stronie eKontrolle.pl oraz w bezpłatnej aplikacji eKontrolle na urządzeniu mobilnym z systemem Android, dostępnej w Google Play, jak również w bezpłatnej aplikacji eKontrolle na urządzeniu mobilnym z systemem IOS, dostępnej w Appstore,

f. nawiązanie kontaktu z Usługodawcą w kwestiach technicznych i organizacyjnych dotyczących bieżącego funkcjonowania Serwisu i udostępnianych za jego pomocą Treści za pomocą formularza kontaktowego dostępnego dla zalogowanych użytkowników na stronie eKontrolle.pl oraz w aplikacjach, o których mowa w lit. e wyżej,

g. nawiązanie kontaktu telefonicznego z Usługodawcą w kwestiach technicznych i organizacyjnych dotyczących bieżącego funkcjonowania Serwisu i udostępnianych za jego pomocą Treści, a także pozyskania informacji dotyczącej oferty usług prawnych świadczonych przez Usługodawcę na podstawie odrębnych warunków (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora), przy czym kontakt ten nie stanowi porady prawnej i nie może być uznany za zamiennik konkretnej porady prawnej odnoszącej się do konkretnych okoliczności.

2. Warunkiem korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego, w tym wykupienia Dostępu do Treści, jest założenie konta użytkownika. Założenie i utrzymanie konta użytkownika jest bezpłatne. W celu założenia tego konta konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie eKontrolle.pl albo w bezpłatnej aplikacji eKontrolle na urządzeniu mobilnym z systemem Android, dostępnej w Google Play i podanie zgodnych ze stanem faktycznym następujących danych (dane obowiązkowe):

a. imię i nazwisko,

b. firma pod jaką działa Usługobiorca, ujawniona w odpowiednim rejestrze (w przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną – w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku Usługobiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – w tym rejestrze),

c. numer NIP Usługobiorcy,

d. adres siedziby lub stałego miejsca wykonywania działalności Usługobiorcy,

e. adres poczty elektronicznej Usługobiorcy – adres ten będzie używany do wysyłania powiadomień systemowych oraz – w przypadku wykupienia Dostępu do Treści – do wysłania faktury.

3. W przypadku wystąpienia wszelkich zmian danych podanych przy zakładaniu Konta Użytkownika Usługobiorca zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji. W tym celu konieczne jest zalogowanie się do profilu Usługobiorcy, wprowadzenie stosownych zmian oraz ich potwierdzenie.

4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Usługobiorca otrzyma na podany przy rejestracji adres email wiadomość potwierdzającą rejestrację konta użytkownika wraz z linkiem do strony internetowej umożliwiającej aktywację konta użytkownika, w tym ustawienie przez Usługobiorcę hasła dostępu do konta użytkownika. Hasło to jest znane tylko Usługobiorcy i nie może być przez niego udostępniane osobom trzecim.

5. Założenie konta użytkownika nie zobowiązuje do wykupienia Dostępu do Treści. Brak aktywności Usługobiorcy – brak logowania się do swojego konta użytkownika przez okres co najmniej 182 dni – skutkuje jednak dezaktywacją Konta. Na 14 (czternaście) dni przed upływem okresu wskazanego w poprzednim zdaniu Usługobiorca otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail informującą o braku aktywności i zbliżającej się dezaktywacji konta. W celu uniknięcia tego skutku konieczne jest zalogowanie się przez Użytkownika do swojego Konta przed upływem wskazanego w wiadomości e-mail terminu.


§ 7
BEZPIECZEŃSTWO KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO


1. Korzystanie z Serwisu Internetowego może wiązać się z zagrożeniami wynikającymi z charakteru sieci Internet. W celu ograniczenia związanego z tym ryzyka Usługodawca rekomenduje, aby Usługobiorca chronił urządzenia końcowe używane do korzystania z Systemu Internetowego, np. poprzez instalację oprogramowania antywirusowego, dbanie o posiadanie najbardziej aktualnej wersji systemu operacyjnego, ochronę poufności wykorzystywanych danych uwierzytelniających w Serwisie Internetowym oraz wprowadzenie kontroli dostępu do urządzenia końcowego.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie przez osoby niepożądane dostępu do urządzeń końcowych używanych przez Usługobiorcę do korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności w przypadku gdy uzyskanie takiego dostępu skutkować będzie uzyskaniem dostępu przez taką osobę lub osoby niepożądane do panelu konta Usługobiorcy w Systemie Internetowym z wszelkimi wynikającymi z takiego działania konsekwencjami – z dokonaniem zakupu Dostępu do Treści lub usunięciem konta Usługobiorcy włącznie.


§ 8
WYKUPIENIE DOSTĘPU DO TREŚCI


1. Założenie konta użytkownika umożliwia przeglądanie oferty Serwisu Internetowego oraz wykupienie Dostępu do Treści.

2. Dostęp do Treści jest odpłatny – zgodnie z aktualnym Cennikiem zamieszczonym w Serwisie Internetowym.

3. Opłata za Dostęp do Treści pobierana jest jednorazowo z góry.

4. Ceny za Dostęp do Treści podane w Cenniku wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto.

5. Usługodawca udostępnia możliwość uiszczenia opłaty za Dostęp do Treści za pomocą szybkiego przelewu elektronicznego, BLIKIEM, bądź tradycyjnym przelewem. Operatorem tych usług jest PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 186. Skorzystanie z usługi operatora wymaga akceptacji regulaminu tej usługi udostępnionego na stronie internetowej operatora www.payu.pl.

6. Po upływie okresu, na jaki Usługobiorca wykupił Dostęp do Treści, może on ponowić zakup, może też w jednym czasie wykupić więcej niż jeden Dostęp do Treści.

7. Wykupienie Dostępu do Treści oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej na wskazany przy zakładaniu konta użytkownika adres e-mail.

8. Wykupienie Dostępu do Treści możliwe jest wyłącznie po złożeniu przez Usługobiorcę oświadczenia, że zawiera on z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą wykonywaną przez Usługobiorcę i że umowa ta posiada dla Usługobiorcy charakter zawodowy, bądź że będąc do tego należycie umocowany umowę tę zawiera w imieniu przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną. Oświadczenie to Usługobiorca składa zaznaczając odpowiednie pole w formularzu zakupu na stronie eKontrolle.pl albo w bezpłatnej aplikacji eKontrolle na urządzeniu mobilnym z systemem Android, dostępnej w Google Play i klikając pole „Akceptuję i płacę”.


§ 9
PROCEDURA REKLAMACYJNA


1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz usługami świadczonymi za jego pośrednictwem Usługobiorca może złożyć za pomocą formularza kontaktowego na stronie Serwisu, pocztą elektroniczną (e-mail: kontakt@ekontrolle.pl) oraz pocztą tradycyjną na adres: Merski Radcy Prawni i Adwokaci sp. k. ul. Grobla 21, 61-858 Poznań.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać co najmniej następujące informacje:

a. okoliczności i daty wystąpienia nieprawidłowości, oraz ich szczegółowego opisu,

b. zgłaszane roszczenie,

c. dane kontaktowe osoby składającej reklamację.

3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia.§ 10
ZOBOWIĄZANIA USŁUGODAWCY


1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz ciągłą możliwość korzystania z jego usług.

2. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do przejściowego zaprzestania zapewnienia dostępności do Serwisu Internetowego ze względu na konieczność przeprowadzenia napraw, konserwacji, bądź ulepszenia funkcjonalności Serwisu.

3. W przypadkach, w których będzie to możliwe Usługodawca zobowiązuje się poinformować z wyprzedzeniem Usługobiorców o planowanej przerwie w dostępności do Serwisu oraz podejmować czynności wymagające przerwania dostępu w taki sposób, aby było to jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności podejmować je w godzinach nocnych.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty i utracone korzyści spowodowane przerwami w dostępie do Serwisu, o których mowa w poprzedzających ustępach.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne występujące w urządzeniu końcowym Usługobiorcy lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której Usługobiorca korzysta, a które uniemożliwiają bądź utrudniają prawidłowe korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu.

6. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Serwisu Internetowego na skutek błędnej rejestracji (podania nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych przy zakładaniu Konta Użytkownika).


§ 11
PRAWA AUTORSKIE


1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2. Serwis Internetowy i Treści należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej oraz ochronie baz danych. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego i Treści, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

3. Usługobiorca korzystający z Treści nie otrzymuje do nich żadnych praw autorskich. Usługobiorcy udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – odpłatna, niezbywalna i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Treści za pomocą Serwisu Internetowego w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób i podmiotów trzecich.

4. Licencja na korzystanie z Treści udzielana jest w momencie opłacenia przez Usługobiorcę wybranej przez niego Treści i w zakresie oraz na czas określony zgodnie z Cennikiem.


§ 12
ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Usługobiorcy przysługuje prawo rozwiązania w każdym czasie umowy zawartej z Usługodawcą w zakresie założenia i utrzymywania konta użytkownika poprzez usunięcie danych użytkownika w zakładce „Konto Użytkownika”, bez konieczności składania przez którąkolwiek ze stron dodatkowych oświadczeń.

2. W przypadku posiadania przez Usługobiorcę wykupionego Dostępu do Treści, skutek w postaci usunięcia danych użytkownika i rozwiązania umowy zawartej z Usługodawcą następuje w ostatnim dniu okresu, na jaki Usługobiorca posiada wykupiony Dostęp do Treści.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, pomimo usunięcia Konta Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przez Usługodawcę nadal przetwarzane, na warunkach określonych w Polityce Prywatności dostępnej tutaj


§ 13
PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW


1. W związku ze świadczeniem usług w ramach Serwisu Internetowego, Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorców.

2. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorców podane są w Polityce Prywatności dostępnej tutaj


§ 14
ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Wyłącza się uprawnienia Usługobiorcy względem Usługodawcy z tytułu rękojmi, o których mowa w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Serwisu. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

3. Usługodawca dokłada wszelkich starań, żeby Treści prezentowane w Serwisie były aktualne i odpowiadały bieżącemu stanowi prawnemu. W przypadku konieczności aktualizacji Treści, są one oznaczane adnotacją „w trakcie aktualizacji”.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną nieaktualność danych zawartych w Serwisie i skutki korzystania z niego.

5.Usługodawca informuje, że aplikacje mobilne eKontrolle, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. a) - e) Regulaminu umożliwiają pracę w trybie offline (tj. bez dostępu do Internetu, bądź transmisji danych za pomocą sieci komórkowej operatora). Praca w tym trybie uniemożliwia pobranie na urządzenie mobilne ewentualnych aktualizacji Treści, do których dostęp wykupił Usługobiorca. Zostają one pobrane przy kolejnym podłączeniu urządzenia mobilnego do sieci Internet bądź włączeniu transmisji danych za pomocą sieci komórkowej operatora.

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

7. Postanowienia Regulaminu i stosunków umownych nawiązanych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcami poddane są prawu polskiemu.


§ 15
ZMIANY TREŚCI REGULAMINU, WPROWADZENIE NOWEGO REGULAMINU, ZAPRZESTANIE OFEROWANIA USŁUG


1. Z ważnych przyczyn Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowego regulaminu świadczenia usługi drogą elektroniczną albo dokonania zmiany treści niniejszego Regulaminu.

2. Za ważne przyczyny, o których mowa w ust. 1 powyżej uznaje się:

a. wprowadzenie nowych bądź zmianę obowiązujących przepisów prawa,

b. modyfikację zakresu usług świadczonych przez Usługodawcę (zarówno ich poszerzenie, jak i ograniczenie),

c. istotną zmianę funkcjonalności Serwisu Internetowego,mające wpływ na zasady świadczenia przez Usługodawcę usług bądź na zasady korzystania z tych usług przez Usługobiorców.

3. Wynikające z postępu technicznego lub technologicznego zmiany funkcjonalności usług świadczonych przez Usługodawcę, które nie wpływają na zasady ich świadczenia, nie skutkują koniecznością zmiany treści Regulaminu.

4. O wprowadzeniu nowego regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną bądź zmianie postanowień Regulaminu Usługodawca powiadomi Usługobiorców na co najmniej 14 dni przed terminem ich wejścia w życie. Usługobiorca, który nie wyraża zgody na zmiany, ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w terminie 14 dni od przekazania mu powiadomienia, o którym mowa w poprzedzającym zdaniu.

5. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 powyżej przesyłane jest przez Usługodawcę na adres e-mail Usługobiorcy.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania oferowania niektórych bądź wszystkich usług przez Serwis Internetowy, za 3- miesięcznym okresem uprzedzenia, z zachowaniem możliwości korzystania przez Usługobiorców posiadających wykupiony Dostęp do Treści prawa do korzystania z tej usługi do końca okresu, na jaki usługa ta została wykupiona. W okresie pomiędzy dniem zamieszczenia przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym informacji o zaprzestaniu oferowania usług przez Serwis Internetowy oraz wysłania jej pocztą e-mail do Usługobiorców, a ostatnim dniem okresu uprzedzenia, możliwe jest wykupienie przez Usługobiorców Dostępu do Treści jedynie na okres kończący się przed upływem tego terminu.


§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Treści zamieszczane przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, mają wyłącznie charakter dydaktyczny, nie stanowią porady prawnej i nie mogą być traktowane jako zamiennik konkretnej porady prawnej odnoszącej się do konkretnych okoliczności. Uzyskanie porady prawnej przez Usługobiorcę może nastąpić wyłącznie po uprzednim skierowaniu zapytania na adres poczty elektronicznej Usługodawcy kontakt@ekontrolle.pl i ustaleniu warunków jej udzielenia, w tym także akceptacji wyceny przez Usługobiorcę.

2. Założenie konta w Serwisie Internetowym lub wykupienie przez Usługobiorcę Dostępu do Treści w żadnym wypadku nie jest uznawane za nawiązanie stosunku zlecenia usługi prawnej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w jakimkolwiek zakresie. Nawiązanie stosunku zlecenia usługi prawnej może nastąpić wyłącznie po uprzednim skierowaniu zapytania na adres poczty elektronicznej Usługodawcy kontakt@ekontrolle.pl i ustaleniu warunków jej udzielenia, w tym także akceptacji wyceny przez Usługobiorcę oraz akceptacji przyjęcia zlecenia przez Usługodawcę.

O nas

Merski Radcy Prawni i Adwokaci Sp.k., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000366361, REGON 301555831

Kontakt

Merski Radcy Prawni i Adwokaci Sp.k.,
Grobla 21
61-858 Poznań

tel./fax +48 61 855 39 50
tel./fax +48 61 853 32 44
e-mail: kontakt@ekontrolle.pl

Odwiedź na także na:

Merski.pl

Merski.info