REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EKONTROLLE.INFO

O NAS

Właścicielem Ekontrole.info jest MERSKI Radcy Prawni i Adwokaci Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Grobla 21, 61-858 Poznań); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000131979; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7781403439; REGON: 634388281 oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@ekontrole.info (dalej jako: „Usługodawca”).
Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą korzystać z dostarczanych przez Serwis Usług Elektronicznych oraz pozostałych jego funkcjonalności, w tym dokonać zakupu Subskrypcji Treści.

DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
CENNIK – cennik Subskrypcji dostępny na stronie Serwisu Internetowego.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) podanym przez Usługobiorcę i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę, informacje o złożonych przez niego Zamówieniach oraz zakupionych Subskrypcjach oraz za pomocą którego możliwy jest dostęp do Treści po wykupieniu Subskrypcji.
NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Subskrypcjach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, EKONTROLLE.INFO – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://ekontrole.info/regulamin
SUBSKRYPCJA – odpłatny dostęp do Treści i/lub Porad Telefonicznych w Serwisie Internetowych.
TREŚCI – funkcjonalność Konta, treści dostępne w Serwisie Internetowym po zakupie Subskrypcji dotyczące kontroli działalności polskich przedsiębiorców prowadzonych przez uprawnione organy. Szczegółowa lista kontroli oraz zakres treści wskazane są w Cenniku oraz na stronie Serwisu.
PORADA TELEFONICZNA, PORADA – telefoniczna porada prawna udzielana przez prawnika współpracującego z Usługodawcą zawierająca odpowiedź na zadane przez Klienta pytanie dotyczące prawnych aspektów kontroli. Porada udzielana jest na warunkach i w zakresie ustalonym przez prawnika oraz Klienta przed jej zakupem.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zakup Subskrypcji, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych i/lub Porad Telefonicznych i/lub która zakupiła albo zamierza zakupić Subskrypcję.
USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – spółka MERSKI Radcy Prawni i Adwokaci Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Grobla 21, 61-858 Poznań); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000131979; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7781403439; REGON: 634388281 oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@ekontrolle.info.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zakupu Subskrypcji lub Porady Telefonicznej.

O SERWISIE EKONTROLLE.INFO

Serwis Internetowy skierowany jest do Usługobiorców będących przedsiębiorcami, którzy mogą być zainteresowani dostępem do informacji dotyczących kontroli działalności polskich przedsiębiorców prowadzonych przez uprawnione organy. Ekontrole.info umożliwia swoim Usługobiorcom zakup Subskrypcji i dostęp do Treści oraz możliwość korzystania z Porad Telefonicznych. Serwis Internetowy umożliwia również korzystanie z Konta Usługobiorcy oraz zapis na Newsletter.
Niniejszy Regulamin, Serwis Internetowy oraz świadczone za jego pomocą usługi skierowane są wyłącznie do przedsiębiorców z wyłączeniem konsumentów.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 20.0 i wyższej (stabilnej) lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 25.0. i wyższej (stabilnej); (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (5) minimalna szerokość ekranu 320 px.
Usługodawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo wprowadzenia czasowego lub trwałego ograniczenia dla korzystania z Serwisu przez danego Usługobiorcę, dany adres IP lub daną klasę adresów IP. Działania wskazane w zdaniu poprzednim mogą być uzasadnione w szczególności zachowaniem ciągłości działania Serwisu Internetowego oraz świadczonych usług i/lub ochroną danych osobowych innych Usługobiorców Serwisu Internetowego i ich Kont, łącznie z wykupionymi usługami.

USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może jedynie Usługobiorca.
Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
Konto
Newsletter
Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne. Korzystanie z Konta jest bezpłatne, z zastrzeżeniem Treści, do których dostęp jest odpłatny i wymaga zakupu Subskrypcji na warunkach określonych w Regulaminie, Cenniku oraz na stronach Serwisu.

WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA

Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola akcji – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: nazwa, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
Utworzenie Konta możliwe jest także w trakcie składania Zamówienia na zakup Subskrypcji – w takim wypadku razem z zakupem Subskrypcji tworzone jest dla Usługobiorcy i podanych przez niego danych Konto w Serwisie Internetowym. W tym wypadku nadawane jest automatyczne hasło przesyłane na podany adres poczty elektronicznej i Usługobiorca obowiązany jest następnie do jego niezwłocznej zmiany zgodnie z instrukcją podaną w przesłanej wiadomości oraz na stronie Serwisu.
Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany. Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.
Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: kontakt@ekontrole.info lub też pisemnie na adres: ul. Grobla 21, 61-858 Poznań.
Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Usługobiorcy w przypadku gdy Usługobiorca narusza niniejszy Regulamin. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe składanie Zamówień oraz dostęp do Treści.

NEWSLETTER

Korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) po podaniu w zakładce lub pop up-ie Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola akcji; oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Usługobiorca może się zapisać na Newslleter także w trakcie zakładania Konta – w takim wypadku konieczne jest zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w formularzu rejestracji Konta oraz potwierdzenie chęci zapisu na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej,
Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację podany w wiadomości mailowej otrzymanej w ramach Newslletera.

TREŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM, ZAKUP SUBSKRYPCJI

Konto w Serwisie Internetowym umożliwia między innymi dostęp do Treści. Dostęp do Treści jest odpłatny i możliwy po zakupie Subskrypcji przez Usługobiorcę. Szczegółowy opis i zakres Treści dostępnych w Serwisie oraz planów Subskrypcji wskazany jest w Cenniku.
Dostęp do Treści możliwy jest po wykupieniu przez Usługobiorcę Subskrypcji i aktywowany jest przez Usługodawcę maksymalnie w terminie 24 godzin od momentu zaksięgowania płatności. Usługobiorca jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.
Zakup Subskrypcji możliwy jest za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie Serwisu Internetowej po wybraniu danego planu cenowego Subskrypcji wskazanego w Cenniku – w tym celu należy wypełnić kolejne kroki formularza zamówienia oraz dokonać płatności. Opłata za korzystanie z Subskrypcji ma charakter jednorazowy – Usługobiorca uzyskuje dostęp do odpłatnych Treści na z góry określony okres i za określoną cenę – szczegółowe warunki są wskazane każdorazowo na stronie Serwisu Internetowego.
Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności z góry za wybrany przez siebie okres Subskrypcji.
Po upływie okresu Subskrypcji Usługobiorca może ponowić jej zakup. Klient ma także możliwość w jednym czasie zakupu więcej niż jednej Subskrypcji – w tym wypadku obowiązany jest ponowić procedurę zakupu wybranej Subskrypcji.

PORADY TELEFONICZNE W SERWISIE INTENRETOWYM, ZAKUP PORADY

W Serwisie Internetowym możliwe jest także skorzystanie z odpłatnej Porady Telefonicznej. Zakup określonej ilości Porad Telefonicznych możliwy jest w ramach zakupionej Subskrypcji i/lub możliwy jest zakup pojedynczej Porady Telefonicznej.
Porada Telefoniczna nie obejmuje kontroli prowadzonej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Porada Telefoniczna udzielana w ramach zakupionej Subskrypcji udzielana jest na warunkach i w zakresie ustalonym w Cenniku oraz dodatkowo przez współpracującego z Usługodawcą prawnika i Klienta przed jej udzieleniem.
Pojedyncza Porada Telefoniczna udzielana jest na warunkach i w zakresie ustalonym przez współpracującego z Usługodawcą prawnika oraz Klienta przed jej zakupem.
Zakup pojedynczej Porady Telefonicznej możliwy jest za pomocą telefonu zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w zakładce „Kontakt z prawnikiem” w Serwisie Internetowym. Płatność w tym wypadku dokonywana jest za pomocą formularza zamówienia dostępnego na wskazanej zakładce Serwisu.
Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności z góry za Poradę Telefoniczną.

PŁATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM

Usługodawca udostępnia w Serwisie następujące sposoby płatności:
Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.payu.pl.
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
Ceny Subskrypcji oraz Porad Telefonicznych uwidocznione na stronach Serwisu podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
Usługodawca wystawi Klientowi fakturę elektroniczną i prześle ją na podany przez niego w ramach Konta adres poczty elektronicznej. Klient akceptuje stosowanie faktur elektronicznych.

KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługobiorcami jest formularz kontaktowy na stronie Serwisu, poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@ekontrole.info) oraz poczta tradycyjna (ul. Grobla 21, 61-858 Poznań), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SERWISU

Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i usług świadczonych za jego pośrednictwem Usługobiorca może złożyć za pomocą formularza kontaktowego na stronie Serwisu, pocztą elektroniczną (e-mail: kontakt@ekontrole.info) oraz pocztą tradycyjną (ul. Grobla 21, 61-858 Poznań).
Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz parametrów urządzenia, na którym wystąpiła, w tym wersję i rodzaj przeglądarki internetowej; (2) roszczenie; (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

DODATKOWE POSTANOWIENIA

Treści dostępne w Serwisie Internetowym nie stanowią kwalifikowanej porady prawnej (za kwalifikowaną poradę prawną uznaje się pisemną poradę prawną udzieloną dla indywidualnej sytuacji prawnej danego Klienta oraz w oparciu o uprzednio uzgodnione indywidualne warunki). Klient korzysta z Treści na własną odpowiedzialność i w razie posiadania wątpliwości powinien skorzystać z kwalifikowanej porady prawnej.
Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Serwisu. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
Serwis Internetowy i Treści należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej oraz ochronie baz danych. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego i Treści, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
Usługobiorca korzystający z Treści nie otrzymuje do nich żadnych praw autorskich. Usługobiorcy udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – odpłatna, niezbywalna i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Treści za pomocą Serwisu Internetowego w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób i podmiotów trzecich.
Licencja na korzystanie z Treści udzielana jest w momencie opłacenia przez Klienta wybranej przez niego Subskrypcji i w zakresie oraz na czas określony zgodnie z zakupioną Subskrypcją. Szczegółowy opis i zakres Treści dostępnych w Serwisie oraz planów Subskrypcji wskazany jest w Cenniku.
Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich mogą być używane jedynie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

PRZERWY TECHNICZNE I INNE

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego usług. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego usług, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service, katastrofy naturalne, wyładowania atmosferyczne, burze) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego usług. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
Usługodawca zobowiązuje się informować Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz jeżeli to możliwe o przewidywanym terminie ich usunięcia.
Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Ekontrole.info zawierane są w języku polskim.
Do umów zawieranych między Usługodawcą, a Usługobiorcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego nie mają zastosowania przepisy art. 66 [1] § 1-3 Kodeksu cywilnego.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. zakup Porady Telefonicznej) zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt bezpośrednio z Państwa opiekunem lub korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół eKontrolle.info